عناصر موجود در یک آرایه میتواند به ترتیب الفبا و یا اعداد (بصورت نزولی و یا صعودی) مرتب شود.
توابع مرتب سازی در php به ترتیب زیر هستند:

  • sort(): مرتب سازی به ترتیب صعودی
  • rsort(): مرتب سازی به ترتیب نزولی
  • asort(): مرتب سازی آرایه های انجمنی به ترتیب صعودی، با توجه به مقدار
  • ksort(): مرتب سازی آرایه های انجمنی به ترتیب صعودی ، با توجه به کلید
  • arsort(): مرتب سازی آرایه های انجمنی به ترتیب نزولی، با توجه به مقدار
  • krsort(): مرتب سازی آرایه های انجمنی به ترتیب نزولی، با توجه به کلید

 
مثال sort: این مثال عناصر آرایه را براساس حرف و بصورت صعودی مرتب میکند:

$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
sort($cars);

 در این مثال عناصر آرایه بر اساس اعداد و بصورت صعودی مرتب می شوند:

$numbers=array(4,6,2,22,11);
sort($numbers);

 مثال rsort: این مثال عناصر آرایه را براساس حرف و بصورت نزولی مرتب میکند:

$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
rsort($cars);

 در این مثال عناصر آرایه بر اساس اعداد و بصورت نزولی مرتب می شوند:

$numbers=array(4,6,2,22,11);
rsort($numbers);

 مثال asort: این مثال عناصر آرایه انجمنی رو بر اساس مقدار و بصورت صعودی مرتب میکند:

$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
asort($age);

 مثال ksort: این مثال عناصر آرایه انجمنی رو بر اساس کلید و بصورت صعودی مرتب میکند:

$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
ksort($age);

مثال arsort: این مثال عناصر آرایه انجمنی رو بر اساس مقدار و بصورت نزولی مرتب میکند:

$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
arsort($age);

 مثال krsort: این مثال یک آرایه انجمنی رو بر اساس کلید و بصورت نزولی مرتب میکند:

$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
krsort($age);